ἀπολογησαμένους:

ἀπολογέομαι;ἀπολογοῦμαι;ἀπολογοῦμαιmid part aor masc acc pl