ἀποιχομένους:

ἀποίχομαιmid-pass part pres masc acc pl