ἀπογεννᾶν:

ἀπογεννάω;ἀπογεννῶ;ἀπογεννῶact inf pres