ἀποδιδόντων:

ἀποδίδωμιact part pres masc/neut gen pl; act imperat pres 3rd pl