ἀπειργασμένον:

ἀπεργάζομαιmid-pass part perf masc acc sg; mid-pass part perf neut nom/acc/voc sg