ἀντιλαμβανόμεθα:

ἀντιλαμβάνωmid-pass ind pres 1st pl