ἀληθές:

ἀληθήςneut nom/acc/voc sg; masc/fem voc sg