ἀκριβολογούμενος:

ἀκριβολογέομαι;ἀκριβολογοῦμαι;ἀκριβολογοῦμαιmid-pass part pres masc nom sg