ἀκολουθεῖν:

ἀκολουθέω;ἀκολουθῶ;ἀκολουθῶact inf pres