ἀφικόμενος:

ἀφικνέομαι;ἀφικνοῦμαιmid part aor masc nom sg