ἀφιέμενα:

ἀφίημιmid part pres neut nom/acc/voc pl