ἄγε:

ἄγωact ind imperf 3rd sg; act imperat pres 2nd sg
ἄγε