Τύχηι:

τύχηfem dat sg
Τύχηfem dat sg
τυγχάνωmid subj aor 2nd sg; act subj aor 3rd sg