Παναθηναίοις:

Παναθήναιοςmasc dat pl
Παναθήναιαneut dat pl