Ἐπικούρειος:

Ἐπικούρειοςmasc/fem nom sg; masc nom sg