Ἐπίκουρος:

ἐπίκουροςmasc/fem nom sg; masc nom sg
Ἐπίκουροςmasc nom sg