Ἀλέκτορος:

Ἀλέκτωρmasc gen sg
ἀλέκτωρmasc/fem gen sg