You are here

15

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

15

15    Περὶ μὲν ἀγκῶνος καὶ καρποῦ καὶ τῶν εἰς τὸ ἔξω προ{σ}ω-

θουμένων σφονδύλων καταρτισμοῦ, καθ' ὅσον ἦν δυνατόν,

διὰ τῶν ὑποδειγμάτων πεποίηκά σοι φανερὸν οὐ κατ' ἄλλον

τινὰ τῶν ἰατρῶν ἀλλὰ καθ' Ἱπποκράτην ὑπὲρ τῶν ὑφηγησα-

  μένων λόγων , καθάπερ καὶ ἐν τῶι πρὸ τούτου βιβλίωι τὰ περὶ

ὤμου καταρτισμοῦ ἐκδέδωκά σοι. τοὺς δ' ἔτι λειπομένους τῶν

ἐμβολῶν τρόπους μηροῦ τε καὶ γόνατος καὶ σφυροῦ κατ' ἰδίαν

παραπλησίως καταγράψας, ἐφ' ὧν ὑποδειγμάτων δυνατόν , ἐκ-

δώσω σοι, ὥστ' ἐν τοῖς τρισὶν βιβλίοις τετελειωμένην ἔχειν σε

τὴν καθ' Ἱπποκράτην περὶ ἄρθρων οὐκ ἀνωφέλητον θεωρίαν.

15

15    Τὰ σχετικὰ λοιπὸν μὲ τὴν ἀνάταξη τοῦ ἀγκώνα καί τοῦ καρποῦ

καὶ τῶν πρὸς τὰ ἔξω ἐξαρθρωμένων σπονδύλων, ὅσο ἦταν δυνατό,

μέσω τῶν πινάκων (παραδειγμάτων, προτύπων, εἰκόνων) σοῦ ἔχω

καταστήσει πρόδηλα πρὸς ὑπο­στήριξη τῶν προηγούμενων λόγων

ὄχι κάποιου ἄλλου γιατροῦ ἀλλὰ τοῦ Ἱππο­κράτη, ὅπως ἀκριβῶς καὶ

στὸ προηγούμενο βιβλίο σοῦ ἔχω δώσει τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάταξη

τοῦ ὤμου. Τοὺς ὑπόλοιπους δὲ τρόπους ἀνάταξης τοῦ μηροῦ καὶ

τοῦ γόνατος καὶ τοῦ ἀστραγάλου, ἀφοῦ τοὺς καταγράψω ξεχωρι-

στὰ τὸν καθένα μὲ παραπλήσιο τρόπο, μὲ ὅσους πίνακες εἶναι δυ-

νατόν, θὰ σοῦ παραδώσω, ὥστε στὰ τρία βιβλία νὰ ἔχεις ὁλοκλη-

ρωμένη τὴν ὄχι ἀνώφελη θεωρία τοῦ Ἱπποκράτη γιὰ τὶς ἀρθρώσεις.

Σχόλια: 

15.4-5. ὑπὲρ τῶν ὑφηγησαμένων λόγων: λογον στὸν L, ἀντὶ λόγων (Di.1, Sch.2 καὶ KK.3ὑφηγησαμένων –κατὰ τὸν L– γράφουν οἱ Di.1, Sch.2 (μὲ τὴ σημ.: «f. [: fortasse] ὑφηγησομένων; ὑφηγημένων Brinkmann»), KK3. Τὸ ρῆμα ὑφηγέομαι ἀπαντᾶ στὸν Ἱππ. μὲ τὴ σημασία «ὑποδεικνύω, συστήνω» καὶ «δηλώνω, περιγράφω» (ΕΛεξΙ4 σ.λ., μὲ παραπομπές, πβ. Φωτ. Λεξ. σ.λ. ὑφηγήσονται· ὑποδείξουσιν, Ἡσύχ. σ.λ. ὑφήγησις· ἐξήγησις, Πολυδ. Ὀνομ. 3.95.2 ὑφηγητὴς ἐξηγητής, κ.τ.τ.)· ἡ κύρια ὅμως σημασία τοῦ ρήματος εἶναι: «προηγοῦμαι, προπορεύομαι, ὁδηγῶ» (LSK5 / LSJ96, πβ. ΕΛεξΙ4 σ.λ. ὑφήγησις: «ἡ προπόρευση, ἡ ὑπόδειξη τῆς ὁδοῦ, τὸ ἄνοιγμα τοῦ δρόμου»)· παρεμφερὲς πρέπει νὰ εἶναι τὸ νόημα στὴν ἐδῶ ἔκφραση: πρὸς ὑποστήριξη ὅσων (ὁ Ἱππ.) εἰσηγήθηκε (ὑπέδειξε, συνέστησε) μὲ τὰ προηγούμενα, πρὸς ὑποστήριξη τῶν προηγούμενων λόγων (πβ. Ἱππ. Γυναικ. 13.14-15 κατὰ τὸν ὑφηγημένον λόγον, καὶ –γιὰ τὴ σύνταξη– Γαλην. Π. κρισ. ἡμ. ΙΧ 901.13-14 ἐπὶ συναμφοτέροις, τοῖς τε ἐκ τῆς πείρας γνωσθοῖσι καὶ οἷς ὁ λόγος [ὑποκ.] ὑφηγήσατο [μέσ. φων.] καὶ Ὀρειβ. Ἰατρ. συναγ. 27.5 σκοποὺς τούσδε πρὸς δίαιταν ὁ λόγος ὑφηγήσατο, κ.τ.τ., ἑπομένως: ὁ ὑφηγησάμενος λόγος, γεν. πληθ. τῶν ὑφηγησα­μένων λόγων).

8. ἐφ' ὧν ὑποδειγμάτων δυνατόν: ὑποδειγμάτων Di.1 (κατὰ τὸν L) ὑπόδειγμα{των} KK.3, {ὑποδειγμάτων} Sch.2 (κατὰ τὸν Brinkmann). Ἡ συνήθης σύνταξη στὸν Ἀπ. εἶναι διὰ + γεν. (2.1.7 δι' αὐτῶν τῶν ὑποδειγμάτων, 2.3.30 κ.ἀ. δι' ὑποδείγματος, 2.4.10 κ.ἀ. διὰ τῶν ὑποδειγμάτων). Παρεμφερὲς πρὸς τὸ ἐδῶ εἶναι τὸ κατωτ. 3.1.7-10 περί τε μηροῦ καὶ γόνατος καὶ σφυροῦ τάς τε σημειώσεις τῶν ἐξηρθρηκότων καὶ τὰς ἐμβολὰς αὐτῶν, ἐφ' ὧν δυνατόν, διὰ τῶν ὑποδει­<γ>μάτων παραπλησίως τοῖς εἰρημένοις ἐκθήσομαι, ποὺ δείχνει πὼς τὸ ἐδῶ ἐφ' ὧν ὑπομνημάτων δυνατόν μπορεῖ ὄντως νὰ ἔχει γραφεῖ ἀπὸ τὸν Ἀπ., ὡς συνεπτυγμένη μορφὴ τοῦ κατωτέρω (γιὰ τὴ λ. ὑπόδειγμα βλ. ἀνωτ. σχόλ. σ.στ. 1.2.22 σ.λ. διὰ ζωγραφίας καὶ 2.1.7 σ.λ. δι' ὑποδειγμάτων, μὲ περαιτέρω παραπομπές).

  1. Dietz, F. R. (1834), Apollonii Citiensis, Stephani, Palladii, Theophili, Meletii, Damascii, Ioannis, aliorum Scholia in Hippocratem et Galenum, Vols. I-II, Königsberg.a↑ b↑ c↑
  2. Schöne, H. (1896), Apollonius von Kitium: Illustrierter Kommentar zu der hippokrateischen Schrift Περὶ ἄρθρων, Leipzig.a↑ b↑ c↑
  3. Kollesch, J. & Kudlien F. (1965), Apollonii Citiensis in Hippocratis De articulis commentarius, Vol. XI.1.1, CMG Berlin.a↑ b↑ c↑
  4. Ἀποστολίδης, Π. Δ. (1997), Ἑρμηνευτικὸ Λεξικὸ πασῶν τῶν λέξεων τοῦ Ἱπποκράτους, Αθήνα.a↑ b↑
  5. Liddell, H G. & Scott R. (1980), Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Vols. I-V, Ἀθῆναι .
  6. Liddell, H G. & Scott R. (1940), A Greek-English Lexicon, 9th ed. , Oxford.