You are here

Τ3

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

a. Athen. 10, 438c-d

      1,2Φύλαρχος δὲ ἐν τῆι ἕκτηι τῶν Ἱστοριῶν Ἀντίοχόν φησι τὸν
      βασιλέα φίλοινον γενόμενον μεθύσκεσθαί τε καὶ κοιμᾶσθαι
      ἐπὶ πλέον3, εἶθ' ἑσπέρας πάλιν ἀφυπνιζόμενον ἐπιπίνειν. «ἐχρη-
      μάτιζέ τε», φησί, «νήφων μὲν βραχέα τελέως, μεθύων δὲ τὰ
5     πολλά. διὸ περὶ αὐτὸν δύο ἦσαν οἱ διοικοῦντες τὴν βασιλείαν,
      Ἄριστος καὶ Θεμίσων (vid. infra 23 Τ1a), Κύπριοι μὲν
      γένος καὶ ἀδελφοί, ἐρώμενοι δὲ ἀμφότεροι τοῦ Ἀντιόχου


b. Aelian. Var. hist. 2.41 (p. 37 Dilts)

      4Καὶ Ἀντίοχον τὸν βασιλέα φασὶν οἰνεραστὴν γενέσθαι· διὰ
       ταῦτά τοι καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῶι διώικουν Ἄριστός5 τε
3     καὶ Θεμίσων6
(vid. infra 23 Τ1b) οἱ Κύπριοι, αὐτὸς δὲ διὰ
       τὴν οἰνοποσίαν ἐπεγέγραπτο τῆι ἀρχῆι ἄλλως.       

 1. Vid. etiam infra F1.29-30 Ἄριστος δ' ὁ Σαλαμίνιος πολὺ μέν ἐστι νεώτερος τούτων (sc. Ἀριστοβούλου καὶ Ὀνησικρίτου); F2.12-14 Ἄριστος ... τῶν τὰ Ἀλεξάνδρου ἀναγραψάντων; F3a.1-2 ὥς φησιν Ἄριστος ὁ Σαλαμίνιος; F4.4-5 ὡς ἱστορεῖ Ἄριστος ὁ Σαλαμίνιος; F5.8-9 ὡς ἱστοροῦσιν οἱ τὰ Εὐβοϊκὰ συγγράψαντες καὶ Ἄριστος ὁ Σαλαμίνιος.


 2. a.
  [Vid. FHG I. 335-36 (PHYLARCHI FR.), fr. 7, et FGrH 143 [ARISTOS VON SALAMIS (KYPROS)] Τ 3 περὶ αὐτὸνἈντιόχου, et 81 [PHYLARHOS (VON ATHEN)] F 6 ΦύλαρχοςἈντιόχου; Athen., edd. Kaibel, Kaibel, Gulick, (Epit.) Peppink; ΑΚΕΠ Α΄ 88.]
 3. 3 ἐπὶ πλέον ἡμέρας> dubit. prop. Jacoby.
 4. b. [Aelian. Var. hist., edd. Hercher, Dilts, Wilson.]
 5. 2 Ἄριστός Scheffer (ex Athen.), prob. Hercher, Dilts, Wilson: Ἀρισταῖος Vx
 6. 3 θεμίσων x (Θεμίσων edd.): θεμίστων V.

a. Ἀθήν. 10, 438c-d 

Ὁ Φύλαρχος στὸ ἕκτο βιβλίο τῶν Ἱστοριῶν λέει πὼς ὁ βασιλιὰς

Ἀντίοχος (πιθανῶς ὁ Ἀντίοχος Β΄ ὁ Θεός, 261-246 π.Χ.) ἔγινε κρα-

σοπότης καὶ μεθοῦσε καὶ κοιμόταν ἐπὶ μακρόν, κι ὅταν νύχτωνε

πάλι ξυπνοῦσε κι ἔπινε κι ἄλλο. «Κι ἔμενε», λέει, «νηφάλιος ἐλάχιστο

χρόνο, μεθυσμένος δὲ τὸν πιὸ πολύ. Γι' αὐτὸ γύρω του δύο ἦταν

αὐτοὶ ποὺ διοικοῦσαν τὸ βασίλειο, ὁ Ἄριστος καὶ ὁ Θεμίσων

(βλ. κατωτ. 23 T1a), Κύπριοι στὴν καταγωγὴ καὶ ἀδέλφια,

καὶ ἐρωμένοι τοῦ Ἀντίοχου κι οἱ δυό τους.»


b. Αἰλιαν. Ποικ. ἱστ. 2.41 (σελ. 37 Dilts)

Καὶ ὁ Ἀντίοχος ὁ βασιλιὰς λένε πὼς ἔγινε οἰνοπότης· γι' αὐτὸ ὄν-
τως καὶ τὸ βασίλειο τοῦ τὸ διοικοῦσαν ὁ Ἄριστος καὶ ὁ Θεμίσων
(βλ. κατωτ. 23 Τ1b), οἱ Κύπριοι, ἐνῶ αὐτὸς ἐξαιτίας τῆς οἰνοπο-
σίας ἦταν κατ' ὄνομα μόνο βασιλιάς.

Σχόλια: 

Ὁ Ἀθήναιος (ἀκμ. περὶ τὸ 200 μ.Χ.) καὶ ὁ Κλαύδιος Αἰλιανός (περ. 170-235 μ.Χ.), ἀντλώντας ὁ πρῶτος ἀπὸ τὸν Φύλαρχο (ποὺ γράφει περὶ τὸ 230-200 π.Χ. γιὰ τὴν περίοδο 272-220, κατὰ τὸν Jacoby1 ΙΙΑ. 1) καὶ ὁ δεύτερος ἀπὸ μὴ κατονομαζόμενη πηγή, ἀλλ' ἔχοντας πιθανῶς ὑπόψη του τὸν Ἀθήναιο ἢ καὶ κάποια κοινὴ πηγὴ ἀναλυτική (βλ. καὶ κατωτ. F3), ἀναφέρουν ὅτι οἱ Ἄριστος καὶ Θεμίσων οἱ Κύπριοι διοικοῦσαν οὐσιαστικὰ τὸ βασίλειο στὴ θέση τοῦ μέθυσου βασιλιᾶ< Ἀντιόχου Β΄ τοῦ Θεοῦ ποὺ βασιλεύει τὸ 261-246 π.Χ. (τοῦ Ἀντιόχου Α΄ τοῦ Σωτῆρος κατὰ τὸν Schweighauser2, βλ. σημ. Müller στὸ FHG3 IV. 488 ἀπόσπ. 2 μὲ περαιτέρω βιβλιογραφία καὶ τὰ σχετικὰ λλ. σὲ RE4 καὶ OCD5, πβ. Voss6 85-86). Σ' ἕνα πιὸ ἐντυπωσιακὸ ἀπόσπ. τοῦ Ἀθήν. (7, 289f: FGrH1 80 [PYTHERMOS VON EPHESOS] F 1) ἀναφέρεται μόνο ὁ Θεμίσων (βλ. κατωτ. 23 Τ2), ὅπου κατονομάζεται τώρα ὡς πηγὴ ὁ Πύθερμος ὁ Ἐφέσιος (μεταξὺ 250 καὶ περ. 180 π.Χ. κατὰ τὸν Jacoby1 ΙΙΑ. 1, πβ. RE4 σ.λ. Pythermos [Κ. Ζiegler], 3.). Ἀξίζει νὰ σημειωθῆ ὅτι στὴν ἴδια ἑνότητα (2.41) ὁ Αἰλιαν. ἀναφέρει σχεδὸν αὐτολεξεὶ τὸ κατωτ. F3a ἀπόσπ. τοῦ Ἀθήν., χωρὶς πάλι νὰ κατονομάζει τὴν πηγή του. Εὔλογα κατὰ τὰ ἀνωτέρω –μὲ τὰ χρονικὰ πλαίσια νὰ μὴν εἶναι κατ' ἀνάγκη ἀπαγορευτικά– ὁ Jacoby1 παραθέτει τὸ ἀπόσπ. τοῦ Ἀθήν. ὅπου ἀναφέρονται ἀπὸ κοινοῦ οἱ Ἄριστος καὶ Θεμίσων οἱ Κύπριοι ὡς Τ3 τοῦ Ἄριστου τοῦ Σαλαμίνιου (ὄχι ὅμως καὶ τὸ ἀπόσπ. τοῦ Αἰλιανοῦ, οὔτε βέβαια τὸ ἀπόσπ. τοῦ Ἀθήν. 7, 289f ὅπου ἀναφέρεται μόνος ὁ Θεμίσων ὁ Κύπριος [κατωτ. 23 Τ2] καὶ τὸ 6, 235a τοῦ ἴδιου ὅπου μνημονεύεται Θεμίσων γιὰ ἄσχετο μὲ τὸ ἐδῶ θέμα: βλ. κατωτ. 23 *F1 = FGrH1 374 [THEMISON]· ὁ δὲ Β. Niese (GGMS7 ΙΙ.134, πβ. Voss6 62), ταυτίζει τὸν ἐδῶ Ἄριστο μὲ τὸν Ἄριστον τὸν Σαλαμίνιον ποὺ γράφει γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο κατὰ τοὺς Στράβ. καὶ Ἀρρ. (κατωτ. F1 καὶ F2), καὶ ὁ L. Pearson, ποὺ θεωρεῖ ὡς πιθανὴ γιὰ τὸν Ἄριστο τὸν Σαλαμίνιο μιὰ χρονολογία περὶ τὸ 150 π.Χ. ἢ ἀργότερα (LHAl8 σελ. 255), παρατηρεῖ ὅτι μὲ τὴν ταύτιση αὐτὴ ὁδηγούμαστε στὰ μέσα τοῦ 3ου αἰ. π.Χ. (ὅ.π., σημ. 66). Ἀντίθετα ὁ J. Kirchner στὴν RE4, σ.λ. Aristos 2., διαχωρίζει τὸν ἐδῶ Ἄριστο τὸν Κύπριο –ποὺ μὲ τὸν ἀδελφό του Θεμίσωνα ἦταν ἔμπιστοι τοῦ βασιλιᾶ Ἀντιόχου Β΄, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐμπιστεύτηκε τὶς βασιλικὲς ὑποθέσεις– ἀπὸ τὸν συγγραφέα Ἄριστο τὸν Σαλαμίνιο, καὶ τὸ ἴδιο πράττουν ἡ Ἰνὼ Νικολάου στὸ PPC9 (Α 122 / Α 126) καὶ ὁ P. A. Brunt (ArrA10 ΙΙ. 498, Appendix ΧΙΙ), ὅπως καὶ ὁ L. Pearson8 (ὅ.π.) καὶ A. B. Bosworth (ArrA11 83 σημ. 99), δείχνοντας ἔτσι καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις ποὺ πρέπει νὰ κρατήσει κανείς.

 1. Jacoby, F. (1923-1958), Die Fragmente der griechischen Historiker, parts I-IIIC.2, Berlin-Leiden.a↑ b↑ c↑ d↑ e↑
 2. Schweighäuser, J. (1805), Ἀθηναίου Ναυκρατίτου Δειπνοσοφισταί. Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim, Vol. V / VII, Strasbourg.
 3. Müller, K. & Müller T. (1841-1872), Fragmenta Historicorum Graecorum, Vols. I-V, Paris.
 4. von Pauly, A F., Wissowa G., Kroll W., Mittelhaus K. & Furchtegott Ziegler K J. (1893-1980), Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart .a↑ b↑ c↑
 5. Hammond, N G L. & Scullard H H. (1970 [1992]), The Oxford Classical Dictionary, Oxford.
 6. Vossius, G. H. (1651), De Historicis Graecis (Libri IV), Leiden.a↑ b↑
 7. Niese, B. (1893-1903), Geschichte der Griechischen und Makedonischen Staaten (seit der Schlacht bei Chaeronea), Handbücher der Alten Geschichte, II Serie,Teil. I-II Gotha.
 8. Pearson, L. (1960), The Lost Histories of Alexander the Great, Philological Monographs,no. 20, ed. by F. R. Walton New York.a↑ b↑
 9. Michaelidou-Nicolaou, I. (1976), Prosopography of Ptolemaic Cyprus, Studies in Mediterranean Archaeology,vol. XLIV Göteborg .
 10. Brunt, P. A. (1976-1983), Arrian, Anabasis Alexandri, Vols. I-II, Loeb Classical Library London.
 11. Bosworth, A. B. (1980-1996), A Historical Commentary on Arrian's History of Alexander, Vols. I-II, Vol. vol. I: Commentary on Books I-III / vol. II: Commentary on Books IV-V, Oxford.