You are here

T1

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Phot. Bibl. cod. 239.318b-322a

   1 Ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ ἐπιγραφομένου βιβλίου2 Πρόκλου3 Χρηστο-

    μαθίας4,5 γραμματικῆς ἐκλογαί6. (...)

    (319a) Διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ λεγομένου ἐπικοῦ κύ-

    κλου, ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς μυθολογουμένης

      μίξεως, ἐξ ἧς αὐτῶι καὶ τρεῖς παῖδας ἑκατοντάχειρας καὶ τρεῖς

    γεννῶσι7 Κύκλωπας. διαπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ θεῶν

    τοῖς Ἕλλησι μυθολογούμενα καὶ εἴ πού τι καὶ πρὸς ἱστορίαν

    ἐξαληθίζεται. καὶ περατοῦταιἐπικὸς κύκλος8 ἐκ διαφόρων

    ποιητῶν συμπληρούμενος μέχρι τῆς ἀποβάσεως Ὀδυσσέως

    τῆς εἰς Ἰθάκην, ἐν ἧι καὶ ὑπὸ τοῦ παιδὸς Τηλεγόνου ἀγνοοῦν-

    τος κτείνεται. λέγει δὲ ὡς τοῦ ἐπικοῦ κύκλου τὰ ποιήματα δια-

    σώιζεται καὶ σπουδάζεται τοῖς πολλοῖς οὐχ οὕτω διὰ τὴν ἀρε-

    τὴν ὡς διὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἐν αὐτῶι πραγμάτων. λέγει δὲ

    καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰς πατρίδας τῶν πραγμα­τευσαμένων τὸν

    ἐπικὸν κύκλον9.

    Λέγει δὲ καὶ περί τινων Κυπρίων ποιημάτων καὶ ὡς οἱ

    μὲν ταῦτα εἰς Στασῖνον ἀναφέρουσι Κύπριον, οἱ δὲ -

    γησῖνον10 τὸν (319b) Σαλαμίνιον αὐτοῖς ἐπιγράφουσιν,

    οἱ δὲ Ὅμηρον γράψαι11, δοῦναι δὲ ὑπὲρ τῆς θυγατρὸς Στασί-

    νωι καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ πατρίδα Κύπρια12 τὸν πόνον ἐπι­κλη-

    θῆναι. ἀλλ' οὐ τίθεται13συγγραφεὺς ταύτηι14 τῆι αἰτίαι, μηδὲ γὰρ

    Κύπρια προπαροξυτόνως ἐπιγράφεσθαι τὰ ποιήματα. (...)

    (322a) Οἱ μὲν δ'15 λόγοι τῆς Πρόκλου Γραμματικῆς χρηστο-

    μαθίας ἐν τούτοις.

 1. [Vid. Phot. Bibl. ed. Henry, cum siglis; de vv. 15-18 vid. et FGrH 331 T 2 (Hegesinus), de vv. 1-13 cf. Etym. M. ed. Gaisford (s.v. ἔλεγος). Vid. etiam (de tit. 3 T1-7 et F1-26 infra) Allen HOp (All.) V pp. 95 sqq. et 116 sqq.; Davies EGrF (Da.) pp. 13 sqq. et 27 sqq.; Bernabé PEG1 (Be.2: ed. 1996) pp. 3 sqq. et 36 sqq. (et Be.1: ed. 1987 / Be.=Be.1 et Be.2); West GEpF pp. 64 sqq.]
 2. 1 τοῦ ἐπιγραφομένου βιβλίου A: om. M
 3. τῆς ante Πρόκλου M
 4. 1-2 χρηστομαθίας AM (χρι-, χρη- A1; πολυ- A3mg.): χρηστομαθείας B, Severyns (Χρ- vel χρ- edd.)
 5. ἐκ τοῦ περὶ Χρηστομαθείας Πρόκλου Et. M. (cf. et sequentia)
 6. 2 ἐκλογαί M: om. A
 7. 6 γεννῶσι A: ἑτέρους ἀποτίκτουσι M
 8. 8 κύκλος A: λόγος M
 9. 13-15 λέγει ... κύκλον A: om. M
 10. 17-18 ἡγήσιον B
 11. 19 γράψαι A: om. M
 12. 20 et 22 κύπρια A: κύπρία M
 13. 21 ‹προσ›τίθεται All.
 14. ταύτηι post τῆι αἰτίαι M
 15. 23 δ΄ (=4) All. (p. 97, cum adnot.): δύο codd. (it. Henry).
Φωτ. Βιβλ. κώδ. 239.318b-322a

Διαβάστηκαν ἀπὸ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιγράφεται Πρόκλου Χρηστομαθίας1 γραμματικῆς ἐκλογαί. (...)

Ἀναφέρεται δὲ διεξοδικὰ καὶ στὸν λεγόμενο ἐπικὸ κύκλο, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ μυθολογούμενη ἕνωση τοῦ Οὐρανοῦ μὲ τὴ Γῆ, ἀπὸ τὴν ὁποία γεννιοῦνται τρεῖς γιοὶ ἑκατοντάχειρες καὶ τρεῖς Κύκλωπες· περιλαμβάνει ἐπίσης καὶ ὅσες ἄλλες μυθολογικὲς παραδόσεις ἀναφέρονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες στοὺς θεοὺς καὶ ὅσα τυχὸν λέγονται μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ φαίνονται ἀληθινά. Καὶ τελειώνει ὁ ἐπικὸς κύκλος συμπληρούμενος ἀπὸ διάφορους ποιητὲς μέχρι τὴν ἀπόβαση τοῦ Ὀδυσσέα στὴν Ἰθάκη, ὅπου καὶ σκοτώνεται ἀπὸ τὸν γιό του Τηλέγονο ποὺ δὲν τὸν γνωρίζει. Λέγει δὲ ὅτι τὰ ποιήματα τοῦ ἐπικοῦ κύκλου διασώζονται καὶ μελετοῦνται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ὄχι τόσο γιὰ τὴν αἰσθητική τους ἀξία ὅσο γιὰ τὴ συνέχεια τῶν γεγονότων ποὺ περιλαμβάνει. Λέγει δὲ καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὶς πατρίδες αὐτῶν ποὺ σύνθεσαν τὸν ἐπικὸ κύκλο.

Κάνει δὲ λόγο καὶ γιὰ κάποια Κύπρια ποιήματα καὶ λέγει πὼς ἄλλοι μὲν τὰ ἀποδίδουν στὸν Στασίνο τὸν Κύπριο, ἐνῶ ἄλλοι θεωροῦν ὡς ποιητή τους τὸν Ἡγησίνο τὸν Σαλαμίνιο καὶ ἄλλοι λὲν πὼς τὰ ἔγραψε ὁ Ὅμηρος καὶ πὼς τὰ ἔδωσε γιὰ προίκα τῆς κόρης του στὸν Στασίνο καὶ ἀπὸ τὴν πατρίδα αὐτοῦ τὸ ἔργο ὀνομάστηκε Κύπρια. Ἀλλὰ δὲν συμμερίζεται ὁ συγγραφέας αὐτὴ τὴν ἄποψη, οὔτε βέβαια πὼς τὰ ποιήματα ἐπιγράφονται Κύπρια μὲ τὸν τόνο στὴν προπαραλήγουσα (...)

Αὐτὸ εἶναι τὸ περιεχόμενο τῶν τεσσάρων βιβλίων τῆς Γραμματικῆς χρηστομαθίας τοῦ Πρόκλου.

 1. [Τὰ χφφ. δίνουν τοὺς τύπους χρηστομαθίας (χρι- ἐκ παραφθορᾶς) καὶ -είας (ὀνομ. ἡ χρηστομαθία καὶ ἡ χρηστομάθεια), καὶ οἱ ἐκδότες διχάζονται ἐπίσης (καὶ Χρ- / χρ-)· προτιμήσαμε τὴ γραφὴ Χρηστομαθίας, παραβάλλοντας καὶ πρὸς τὸ Μ. Ἐτυμ. (λ. ἔλεγος, βλ. καὶ Bernabé PEG1 4 ἀρ. 15: χρηστομαθίας, κ.ἄ.).
Σχόλια: 

Βλ. ἀνωτ. 3 Τ1-7 (Κείμενο ‒ Μετάφραση, μὲ τὶς σχετικὲς σημειώσεις) καὶ –γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὰ σχετικὰ προβλήματα– σσ. 83-95. Βλ. ἐπίσης West GEpF1 σσ. 64-81 (κυρίως 64-65, ἐπιγραφὴ τοῦ 2ου αἰ. π.Χ. ἀπὸ τὴν Ἁλικαρνασσό: ἔσπειρεν Πανύασσιν ἐπῶν ἀρίσημον ἄνακτα, | Ἰλιακῶν Κυπρίαν τίκτεν ἀοιδοθέτην [βλ. καὶ κατωτ. σχόλ. σ.στ. F4.2-4] καὶ 66 κἑ.: «Proclus, Chrestomathia, suppleta ex Apollod. epit. 3.1-33»).

 1. Greek Epic Fragments: From the Seventh to the Fifth Centuries B.C., , Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts – London, England, (2003)