You are here

F52

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

*Plut. Music. 14, 1136a

Καὶ ἡ ἐν Δήλωι δὲ τοῦ ἀγάλματος αὐτοῦ (sc. τοῦ Ἀπόλλωνος)

ἀφίδρυσις ἔχει ἐν μὲν τῆι δεξιᾶι τόξον, ἐν δὲ τῆι ἀριστερᾶι Χά-

ριτας, τῶν τῆς μουσικῆς ὀργάνων ἑκάστην τι ἔχουσαν· ἡ μὲν

λύραν κρατεῖ, ἡ δ' αὐλούς, ἡ δἐ1 ἐν μέσωι προσκειμένην2 ἔχει τῶι

  στόματι σύριγγα. ὅτι δ' οὗτος οὐκ ἐμὸςλόγος3 (Eur. fr. 484.1

N2.), Ἀντικλῆς4,5 (140 F 14 J.) καὶ Ἴστρος ἐν ταῖς Ἐπιφα-

νείαις περὶ τούτων ἀφηγήσαντο. οὕτως6 δὲ παλαιόν ἐστι τὸ

ἀφίδρυμα τοῦτο, ὥστε7 τοὺς ἐργασαμένους αὐτὸ8 τῶν καθ' -

ρακλέα Μερόπων9  φασὶν εἶναι.

 1. 4 δ' vel δὲ ante ἐν μέσωι edd. ‖
 2. προσκειμένην Turn Wyttenbach (prob. Dübner Jac. Ziegler Einarson Jackson [vid. infra adnot.]): προκειμένην (κειμένην Ν1) codd. (prob. Mü. Lasserre)
 3. 5 post λόγος lac. stat. Ziegler
 4. 6 Ἀντικλῆς codd. (prob. multi): Ἀντικλείδης Valesius (prob. Lass. Ziegl. Ein., fort. recte) ‖
 5. ἐν τοῖς Δηλιακοῖς (post Ἀντικλ.) add. Weil et Reinach
 6. 7 οὕτως codd. (prob. Ziegl. Ein): οὕτω cett.
 7. 8 ὥστε Naa2s, edd.: om cett. ‖
 8. ἀπὸ pro αὐτὸ vq
 9. 9 Μερόπων secl. Volckmann.
*Πλουτ. Μουσικ. 14, 1136a

Ἀλλὰ καὶ τὸ ἄγαλμα αὐτοῦ (δηλ. τοῦ Ἀπόλλωνα) ποὺ στήθηκε στὴ

Δῆλο στὸ δεξὶ χέρι κρατᾶ τόξο καὶ στὸ ἀριστερὸ Χάριτες, κάθε μιὰ

ἀπὸ τὶς ὁποῖες κρατᾶ κάποιο μουσικὸ ὄργανο· ἡ μιὰ κρατᾶ λύρα, ἡ

ἄλλη αὐλούς, κι αὐτὴ στὴ μέση ἔχει στὸ στόμα της σύριγγα. Κι αὐτὰ

δὲν εἶναι λόγια δικά μου· ὁ Ἀντικλείδης (ὁ Ἀθηναῖος, 4/3 αἰ. π.Χ.) κι

ὁ Ἴστρος στὸ Ἐπιφάνειαι ἀφηγήθηκαν τὰ σχετικὰ μ' αὐτά.

Εἶναι δὲ τόσο παλαιὸ τὸ ἄγαλμα τοῦτο, ποὺ λὲν ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὸ

κατασκεύασαν εἶναι κάποιοι ἀπὸ τοὺς Μέροπες τῶν χρόνων τοῦ

Ἡρακλῆ.


[Ὁ Ἴστρος δὲν ἀποκλείεται νά 'ναι ἡ πηγὴ τοῦ Πλούταρχου (βλ. Jacoby, σημ.

στὸ ἀπόσπ.: ΙΙΙbi. 654 καὶ ii. 521, καὶ ἀνωτ. σχόλ. στὸ F26) κι ἀπ' αὐτὸν νὰ

ἀντλεῖ καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸν Ἀντικλείδη (τὸν Ἀθηναῖο, βλ. καὶ S. Jackson

[: κατωτ., σχόλ. στὸ ἀπόσπ.] 44 μὲ σημ. 7)· ὁ τελευταῖος, κατὰ τὸν Lasserre

(σημ. στὸ χωρίο, σελ. 163), ἀρέσκεται νὰ ἀνάγει σὲ χρόνους προϊστορικοὺς

ἐφευρέσεις ὅπως τὸ ἀλφάβητο στὸ ἀπόσπ. 11 (140 F 11 J.), κι ἔτσι εὔλογο

ἦταν νὰ ἀποτελέσει πηγὴ τοῦ Ἴστρου ἀγαπητή. Βλ. καὶ κατωτ. σχόλια.]

Σχόλια: 

52. Βλ. ἀνωτ. σημ. στὸ κριτ. ὑπόμν. καὶ Jacoby1 654/521· ἀναλυτικά, μὲ ἀναφορὰ στὸν Καλλίμαχο: S. Jackson "Callimachus, Istrus and the Statue of Delian Apollo"2, ZPE 110 (1996) 43-48 (κυρίως 44 μὲ τὸ ἐδῶ ἀπόσπ.)· περὶ τῶν καθ' Ἡρακλέα Μερόπων βλ. καὶ ΕλλΜ3 4. 92 κἑ. (μὲ «τεκμηρίωση», γιὰ τὸν Ἡρακλῆ καὶ ἀνωτ. σχόλ. στὸ F42 καὶ 23 Τ2 σ.στ. 3), περὶ τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ RE4 σ.λ. Apollon [K. Wernicke] col. 85 κἑ., καὶ σ.λλ. Angelion (G. Robert) καὶ Tektaios (G. Lippold), γιὰ τὰς Χάριτας ΑΚυΓ15 σελ. 77 [ΑΚυΓ1β´5 108] καὶ σχόλ. στὰ 3 F4.6, 3 F5.3 καὶ 5 Υ1.61 κἑ., ΑΚυΓ26 σχόλ. στὸ 11 Ε32.4, κ.ἀ. (βλ. καὶ σχόλ. στὰ 11 Ε1 καὶ Ε2 γιὰ σχέσεις Κύπρου – Δήλου). Ὁ S. Jackson7 θεωρεῖ πὼς ὁ ἐδῶ μνημονευόμενος Ἀντικλῆς εἶναι ὁ Πρεσβύτερος ὁ γενικὰ γνωστὸς ὡς Ἀντικλείδης (ὅ.π. σελ. 44 μὲ σημ. 7: ὁ Ἀντικλείδης ὁ Ἀθηναῖος ποὺ ἔγραψε κατὰ τὴν περίοδο τῶν Διαδόχων καὶ εὔλογα μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὰ ἀποσπ. 43 καὶ 57 τοῦ Ἴστρου ἀντλοῦν ἀπ' αὐτόν [μὲ παραπ. στὸν Jacoby1 519 σημ. 4 στὸ F 43, ὅπου ὅμως παραπομπὴ στὸν Wellmann σελ. 16]· γιὰ τὸν Ἀντικλείδη βλ. RE4 σ.λ. Antikleides 2. [E. Schwartz] καὶ Susemihl8 GGLA Ι. 584)· ὅπως κι ἂν ἔχουν τὰ πράγματα, εὔλογη εἶναι ἡ παρατήρηση Jackson7 (47) ὅτι ὁ Ἴστρος καὶ ὁ Καλλίμαχος γνώριζαν τὸν Ἀντικλείδη καὶ ἄντλησαν ἀπ' αὐτὸν [44: «πιθανῶς ἀπὸ ἕνα ἔργο ποὺ γράφτηκε περὶ τὸ 300 π.Χ. ὑπὸ τὸν τίτλο Δηλιακά (FGrH9 140 F 2 καὶ 14)»]· δύσκολα ὅμως μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι ὁ Καλλίμαχος (F 114.4-17 Pf.10) ἐνδέχεται νὰ ἀντλεῖ τὴν περιγραφή του ἀπὸ τὸν Ἴστρο κι ὄχι ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Ἀντικλείδη (βλ. ὅ.π. 44 μὲ σημ. 8, καὶ 43 σημ. 2 μὲ περαιτέρω βιβλιογραφία)· πιὸ εὔλογο εἶναι νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἴστρος ἀντλεῖ τὶς πληροφορίες του ἀπὸ τὸν Ἀντικλείδη καὶ ἀπὸ τὸν Καλλίμαχο.

 1. Jacoby, F. (1949), Atthis: The Local Chronicles of Ancient Athens, Oxford .a↑ b↑
 2. Jackson, S. (1996), Callimachus, Istrus and the Statue of Delian Apollo, ZPE 110: 43-48.
 3. Κακριδῆς, Ἰ. Θ. (1986), Ελληνική Μυθολογία, Αθήνα .
 4. von Pauly, A F., Wissowa G., Kroll W., Mittelhaus K. & Furchtegott Ziegler K J. (1893-1980), Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart .a↑ b↑
 5. Βοσκός, Α. Ι. (1995), Ἀρχαία Κυπριακὴ Γραμματεία: τόμ. 1. Ποίηση Ἐπική Λυρική Δραματική, τóμ. 1, Λευκωσία.a↑ b↑
 6. Βοσκός, Α. Ι. (1997), Ἀρχαία Κυπριακὴ Γραμματεία: τόμ. 2. Ἐπίγραμμα, τóμ. 2, Λευκωσία.
 7. Jackson, S. (2000), Istrus the Callimachean, Amsterdam.a↑ b↑
 8. Susemihl, F. (1892), Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, Vols. I-II, Leipzig.
 9. Jacoby, F. (1923-1958), Die Fragmente der griechischen Historiker, parts I-IIIC.2, Berlin-Leiden.
 10. Pfeiffer, R. (1949), Callimachus, Vol. I: Fragmenta, Oxford.