You are here

Athenaiou Deipnosofiston biblia pentekaideka:Athenaei Deipnosophistarum Libri Quindecim

Please add a search word
TitleAthenaiou Deipnosofiston biblia pentekaideka:Athenaei Deipnosophistarum Libri Quindecim
Publication TypeBook
Year of Publication1657
AuthorsDaléchamps, J. & Casaubon I.
PublisherI. A. Huguetan & M. A. Ravaud
CityLyon
URLhttp://www.worldcat.org/title/athenaiou-deipnosofiston-biblia-pentekaideka-athenaei-deipnosophistarum-libri-quindecim/oclc/067077495