You are here

F56

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

a. Schol. Aristoph. Nub. 971a
    1τὰς κατὰ Φρῦνιν2· ὁ Φρῦνις3, κιθαρωιδὸς Μιτυληναῖος. οὗτος δὲ
    δοκεῖ 4,5πρῶτος παρ' Ἀθηναῖοις6 κιθαρωιδικῆι7 νικῆσαι 8Παναθή-

    ναια ἐπὶ Καλλιου9 ἄρχοντος. ἦν δὲ Ἀριστοκλείδου10 μαθη-
    τής. ὁ δὲ Ἀριστοκλείδης κιθαρωιδὸς ἦν ἄριστος11· τὸ γένος ἦν12
5  ἀπὸ Τερπάνδρου, ἤκμασε δὲ ἐν τῆι Ἑλλάδι κατὰ τὰ Μηδικά13·
    παραλαβὼν δὲ τὸν Φρῦνιν αὐλωιδοῦντα κιθαρίζειν ἐδίδαξεν.
    ὁ δὲ Ἴστρος Ἱέρωνος αὐτόν φησι μάγειρον ὄντα σὺν ἄλλοις
    δοθῆναι τῶι Ἀριστοκλείδηι14. ταῦτα δὲ σχεδιάσαι15 ἔοικεν· εἰ γὰρ
    ἦν γεγονὼς δοῦλος καὶ μάγειρος Ἱέρωνος, οὐκ ἄν ἀπέκρυψαν16
10 οἱ κωμικοί, πολλάκις αὐτοῦ μεμνημένοι ἐφ' οἷς ἐκαινούργησε
     κλάσας17 τὴν ὠιδὴν παρὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος, ὡς Ἀριστοφάνης
     φησὶ καὶ Ἀριστοκράτης18.


b. Sud. s.v. Φρῦνις
   Φρῦνις· κιθαρωιδὸς Μιτυληναῖος, ὃς ἐδόκει – ἐδίδαξεν. Ἴ-
   στρος δὲ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις Μελοποιοῖς  τὸν Φρῦ-
3 νιν Λέσβιόν φησι, Κάνωπος19 υἱόν· τοῦτον δὲ Ἱέρωνος τοῦ τυ-
   ράννου μάγειρον – παρὰ τὸ ἀρχαῖον.

 1. [Vid. (a.) Dindorf et Holwerda (cum sigl.), (b.) Adler]
 2. a. 1 τὰς κατὰ Φρῦνιν Ε: οἵας νῦν τὰς κ. Φρ. R ‖
 3. Φρῦνις (-ύ-) pl.: φρύνιχος M
 4. πρ. κιθαρίσαι παρ' Ἀθ. καὶ νικῆσαι RV, Sud. ‖
 5. πρῶτον Rutherford ‖
 6. παρὰ ἀθ. EV, om. M ‖
 7. κιθάραι Α
 8. 2-3 Παναθήναια EAR: -ηναίοις MV
 9. 3 Καλλιμάχου coni. Meier, prob. Jac.: Καλλίου codd. ‖
 10. Ἀριστοκλείδου et -ης RV, Sud.: Ἀριστοκλείτου et Ἀριστόκλειτος E
 11. 4 κιθαρωιδὸς ἦν ἄριστος om. E, Sud.
 12. 4 sqq. τὸ γένοςἈριστοκράτης om. RV
 13. 5-6 Μηδικά, εὐδόκιμος κιθαριστής Sud.
 14. 8 Ἀριστοκλείτωι E ‖
 15. σχεδίοις (pro σχεδιάσαι) Sud.
 16. 9 ἐσιώπων pro ἀπέκρυψαν Sud.
 17. 11 κατακλάσας Sud.
 18. 12 Φερεκράτης coni. Burges; €Ἀριστοκράτης scr. Jac.
 19. b. 3 Κάμωνος (Poll. 4.66, cum vv.ll. κάβωνος et κάκωνος) Wilamowitz.

a. Σχόλ. Ἀριστοφ. Nub. 971a

τὰς κατὰ Φρῦνιν· ὁ Φρῦνις, κιθαρωδὸς ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη. Αὐτὸς

θεωρεῖται ὅτι πρῶτος στοὺς Ἀθηναίους νίκησε σὲ κιθαρωδικὸ ἀγώ-

να στὰ Παναθήναια ἐπὶ Καλλιμάχου ἄρχοντος (446/5 π.Χ.). Ἦταν

δὲ μαθητὴς τοῦ Ἀριστοκλείδη. Ὁ δὲ Ἀριστοκλείδης ἦταν ἄριστος

κιθαρωδός· ἡ γενιά του ἦταν ἀπὸ τὸν Τέρπανδρο, καὶ ἄκμασε στὴν

Ἑλλάδα κατὰ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους· παρέλαβε δὲ τὸν Φρύνη νὰ

παίζει αὐλὸ καὶ τὸν δίδαξε κιθάρα. Ὁ δὲ Ἴστρος λέει πὼς αὐτὸς

ὄντας μάγειρας τοῦ Ἱέρωνα δόθηκε μαζὶ μὲ ἄλλους στὸν Ἀριστο-

κλείδη. Αὐτὰ ὅμως μοιάζουν πρόχειρα καὶ εὐτελῆ· γιατὶ ἂν εἶχε

ὑπάρξει δοῦλος καὶ μάγειρας τοῦ Ἱέρωνα, δὲν θὰ τὸ ἀπέκρυβαν

οἱ κωμικοί, ποὺ τὸν μνημονεύουν συχνὰ γιὰ ὅσα καινοτόμησε σπά-

ζοντας τὴν ὠδὴ παρὰ τὴν ἀρχαία συνήθεια, ὅπως ὁ Ἀριστοφάνης

λέει καὶ ὁ Ἀριστοκράτης.


b. Σοῦδ. σ.λ. Φρῦνις
Φρῦνις· κιθαρωδὸς ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται – δίδαξε

κιθάρα. Ὁ δὲ Ἴστρος στὸ ἔργο του ποὺ ἐπιγράφεται Μελο-

ποιοὶ λέει τὸν Φρύνη Λέσβιο, γιὸ τοῦ Κάνωπος· καὶ πὼς αὐτὸς

ὄντας μάγειρος τοῦ τυράννου Ἱέρωνα – παρὰ τὴν ἀρχαία (συνή-

θεια).


[Τὰ χφφ. τῶν Σχολ. καὶ τῆς Σούδ. ἐμφανίζουν ποικίλες ἀποκλίσεις, ἀκόμη

καὶ στὰ ὀνόματα τῶν μνημονευόμενων προσώπων, ποὺ προβληματίζουν τοὺς ἐρευ-

νητές. Σημαντικὲς εἶναι οἱ ἀναφορὲς τοῦ Ἴστρου στὴν πατρίδα καὶ τὸν πατέρα τοῦ

Φρύνη κατὰ τὴ Σοῦδ., καὶ ἡ μνεία τοῦ τίτλου τοῦ ἔργου τοῦ Ἴστρου ἀπὸ τὸ ὁποῖο

ἀντλοῦνται οἱ σχετικὲς πληροφορίες. Ἀξιοσημείωτη καὶ ἡ ἀναφορὰ στὸ πρῶτο

ἐπάγγελμα τοῦ Φρύνη· δύσκολα μπορεῖ νὰ δεχθῆ κανεὶς τὴν κριτικὴ τοῦ σχολιαστῆ

καὶ τοῦ λεξικογράφου, καὶ τὸ ἐπιχείρημά τους· ἡ πληροφορία τοῦ Ἴστρου, ποὺ καὶ

ὁ ἴδιος δὲν εἶχε νὰ καυχιέται γιὰ τὴν καταγωγή του, φαίνεται ἀληθινή, και τὸ ὄνομα

τοῦ Κάνωπος μοιάζει νὰ συνεπικουρεῖ.]

Σχόλια: 

ΠΕΡΙ ΜΕΛΟΠΟΙΩΝ
   Καὶ ὁ ἐδῶ ἀναφερόμενος τίτλος (Μελοποιοῖς [Σοῦδ. σ.λ. Φρῦνις]: Ἴστρος δὲ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις Μελοποιοῖς) δὲν ἀπαντᾶ ἀλλοῦ· μὰ μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε σὺν τοῖς ἄλλοις ὅτι ὅσα ἀναφέρονται στὸ περικείμενο τοῦ ἀνωτ. F52 (Περὶ μουσικῆς 14, 1136a) γιὰ τὸν Ἀλκαῖον καὶ ἄλλους (καθάπερ ἄλλοι τε καὶ Ἀλκαῖος ἔν τινι τῶν ὕμνων ἱστορεῖ, στὰ ἀμέσως προηγούμενα) καὶ γιὰ τὸν Ἀλκμᾶνα καὶ τὴν Κόρινναν καὶ ἄλλους (στὰ ἀμέσως ἑπόμενα, ἀλλὰ μὴν καὶ τῷ κατακομίζοντι παιδὶ τὴν Τεμπικὴν δάφνην εἰς Δελφοὺς παρομαρτεῖ αὐλητής, καὶ τὰ ἐξ Ὑπερβορέων δ' ἱερὰ μετ' αὐλῶν καὶ συρίγγων καὶ κιθάρας εἰς τὴν Δῆλόν φασι τὸ παλαιὸν στέλλεσθαι. ἄλλοι δὲ καὶ αὐτὸν τὸν θεόν φασιν αὐλῆσαι, καθάπερ ἱστορεῖ ὁ ἄριστος μελῶν ποιητὴς 'Aλκμάν· ἡ δὲ Κόριννα καὶ διδαχθῆναί φησι τὸν Ἀπόλλω ὑπ' Ἀθηνᾶς αὐλεῖν) ἀντλοῦνται ἀπὸ τὸ Περὶ μελοποιῶν ἔργο τοῦ Ἴστρου (βλ. Jacoby1 654 [σημ. στὸ F52], γιὰ τὸ ἔργο γενικὰ 626/505 καὶ RE2 σ.λ. Ἴστρος 9. στήλη 2279-8· βλ. καὶ ἀνωτ. σημ. στὸ κριτ. ὑπόμν. F52 καὶ F53 γιὰ τὴ θέση τοῦ Ἴστρου στὸν Πλούτ.). Γιὰ τὸ κείμενο καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἀποσπ. βλ. ἀνωτ. κριτ. ὑπόμν. καὶ σημ. σ' αὐτό (βλ. καὶ Jacoby1 655/521, κυρίως γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ Καλλίου τῆς χειρόγρ. παράδοσης σὲ Καλλιμάχου: τὰ 480/79, 456/5, 412/1 π.Χ. δὲν εἶναι ἔτη Παναθηναίων καὶ τὸ 406/5 εἶναι πολὺ ὄψιμη χρονολογία γιὰ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Φρύνη στὴν Ἀθήνα, ἐνῶ τὸ 446/5 π.Χ. [Jacoby D. Marm. Par. σελ. 189 καὶ FGrH3 IID. 686.36 κἑ.] συμπίπτει μὲ τὴ σχετικὴ πληροφορία στὸ Πάρ. μάρμ.). Γιὰ τὸν Φρῦνιν βλ. καὶ Lesky ΙΑΕΛ54 577 (East. – Knox ΙΑΕΛ45 325), περὶ Τερπάνδρου 200 κἑ. (East. – Knox5 232 κ.ἀ., καὶ Platthy Myth.6 Poets 62 κ.ἀ.)· γιὰ τὰ Παναθήναια ἀνωτ. σχόλ. στὸ F4.

 1. Jacoby, F. (1949), Atthis: The Local Chronicles of Ancient Athens, Oxford .a↑ b↑
 2. von Pauly, A F., Wissowa G., Kroll W., Mittelhaus K. & Furchtegott Ziegler K J. (1893-1980), Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart .
 3. Jacoby, F. (1923-1958), Die Fragmente der griechischen Historiker, parts I-IIIC.2, Berlin-Leiden.
 4. Lesky, A. (1981), Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας, 5th ed., Θεσσαλονίκη .
 5. Easterling, P. E. & Knox B. M. W. (2000), Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Κονομή, Ν., Γρίμπα Χρ, Κονομή Μ. & Στεφανή Α. Ἀθήνα.a↑ b↑
 6. Platthy, J. (1985), The Mythical Poets of Greece, Washington .