You are here

210

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Athenaeus 6.233 b, c, d:

Ζήνων δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς πάντα τὰ ἄλλα πλὴν τοῦ νομίμως αὐτοῖς καὶ

καλῶς χρῆσθαι νομίσας ἀδιάφορα τὴν μὲν αἵρεσιν1 αὐτῶν καὶ φυγὴν

ἀπειπών, τὴν χρῆσιν δὲ τῶν λιτῶν καὶ ἀπερίττων2 προηγουμένως ποιεῖ-

σθαι προστασίαν, ὅπως ἀδεῆ καὶ ἀθαύμαστον πρὸς τἆλλα τὴν διάθεσιν

τῆς ψυχῆς ἔχοντες οἱ ἄνθρωποι ὅσα μήτε καλά ἐστι μήτε αἰσχρὰ τοῖς μὲν

κατὰ φύσιν ὡς ἐπὶ πολὺ χρῶνται, τῶν δ' ἐναντίων μηδὲν ὅλως δεδοικότες

λόγῳ καὶ μὴ φόβῳ τούτων ἀπέχωνται. οὐδὲν γὰρ ἡ φύσις ἐκβέβληκεν ἐκ

τοῦ κόσμου τῶν εἰρημένων, ἀλλ' ἐποίησεν ὑπογείους αὐτῶν φλέβας πο-

λύπονον καὶ χαλεπὴν ἐχούσας ἐργασίαν, ὅπως οἱ περὶ ταῦτα σπουδά-

ζοντες ὀδυνώμενοι μετίωσι τὴν κτῆσιν, καὶ οὐχ οἱ μεταλλεύοντες μόνοι

ἀλλὰ καὶ οἱ τὰ μεταλλευθέντα συναγείροντες μυρίοις μόχθοις θηρεύωσι

τὴν περίβλεπτον ταύτην πολυκτησίαν. δείγματος μὲν οὖν χάριν,... ἐπεί-

περ ἐπιπόλαιον αὐτῶν ἐστι τὸ γένος, εἴ γ' ἐν ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς οἰκουμέ-

νης καὶ ποτάμια τὰ τυχόντα ψήγματα χρυσοῦ καταφέρει καὶ ταῦτα γυ-

ναῖκες καὶ ἄνδρες ἀσθενεῖς τὰ σώματα σὺν ταῖς ἄμμοις ὑποψήχοντες

διϊστᾶσι καὶ πλύναντες ἄγουσιν ἐπὶ τὴν χώνην.

  1. 2. αἵρεσιν: Schweighäuser. ἀρχή: cod.
  2. 3 ἀπερίττων: Schweighäuser. περιττῶν: ἄλλοι. προηγουμένως: Casaubon. προηγορευμένως: cod.
Ἀθηναῖος 6.233 b, c, d:

Ὁ Ζήνων ὁ Στωικὸς θεωρώντας ἀδιάφορα ὅλα τὰ ἄλλα (πολυτελὴ

πράγματα, τὸ χρυσάφι καὶ τὸν ἄργυρο) ἐκτὸς ἀπὸ τὴ νόμιμη καὶ καλή

τους χρήση, ἀφοῦ ἀπαγόρευσε τὴν ἐκλογή τους καὶ τὴν ἀποφυγή τους,

συνιστοῦσε κατὰ προτίμηση τὴ χρήση τῶν λιτῶν καὶ ἀπερίττων πραγμά-

των, ὥστε ἔχοντας οἱ ἄνθρωποι τὴ διάθεση τῆς ψυχῆς των ἄφοβη καὶ

ἀθάμπωτη ὡς πρὸς τὰ ἄλλα, ὅσα μήτε ὡραῖα μήτε ἄσχημα εἶναι, ὅσα μὲν

εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ φύση νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν πολύ, ἀπὸ δὲ τὰ ἀντί-

θετα νὰ ἀπέχουν χωρὶς νὰ τὰ φοβοῦνται καθόλου, μὲ τὴ λογικὴ καὶ ὄχι

τὸν φόβο. Γιατὶ ἀπ' ὅσα εἴπαμε, τίποτε ἡ φύση δὲν ἔχει ἐκδιώξει ἀπὸ τὸν

κόσμο ἀλλὰ ἔφτιαξε ὑπόγειες φλέβες αὐτῶν τῶν πραγμάτων, ποὺ ἀπαι-

τοῦν πολύπονη καὶ δύσκολη ἐργασία, ὥστε ἐκεῖνοι, ποὺ καταγίνονται μ'

αὐτά, νὰ ἀσχολοῦνται γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους ἐπίπονα· καὶ ὄχι μόνο οἱ

ἐξορύσσοντες τὰ μέταλλα, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ συλλέγουν τὰ μεταλλεύ-

ματα νὰ κυνηγοῦν μὲ μύριους μόχθους τὴν περίβλεπτη αὐτὴ πολυκτη-

μοσύνη. Γιὰ χάρη λοιπὸν παραδείγματος,... ἐπειδὴ ὑπάρχει ἀπ' αὐτὰ τὸ

εἶδος, ποὺ βρίσκεται στὴν ἐπιφάνεια, κι' ἂν ἀκόμα καὶ στὶς ἐσχατιὲς τῆς

οἰκουμένης ὑπάρχουν ποταμάκια, ποὺ φέρουν πρὸς τὰ κάτω τὰ τυχόντα

ψήγματα τοῦ χρυσαφιοῦ, κι' αὐτὰ γυναῖκες καὶ ἄντρες ἀσθενικοὶ στὰ

σώματα συλλέγοντάς τα μὲ τὴν ἄμμο μαζὶ τὰ διαχωρίζουν καὶ πλένοντάς

τα τὰ φέρνουν στὸ χωνευτήρι.

Σχόλια: