You are here

167

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Stobaeus, Eclogae 1.25, 3, p. 213, 15 W:.

(1) Ζήνων τὸν ἥλιόν φησι καὶ τὴν σελήνην καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων ἕκαστον

εἶναι νοερὸν καὶ φρόνιμον, πύρινον1 ‹δὲ› πυρὸς τεχνικοῦ. (2) δύο γὰρ γένη

πυρός , τὸ μὲν ἄτεχνον καὶ μεταβάλλον εἰς ἑαυτὸ τὴν τροφήν, τὸ δὲ τεχνι-

κόν, αὐξητικόν τε καὶ τηρητικόν, οἷον ἐν τοῖς φυτοῖς ἐστι καὶ ζῴοις, ὃ δὴ

  φύσις ἐστὶ καὶ ψυχή. (3) τοιούτου δὴ πυρὸς εἶναι τὴν τῶν ἄστρων οὐσίαν.

  1. 2 πύρινονδὲ› πυρὸς Diels; ef. Stob. 1.219, 13 πύρινον πῦρ ὡς vel. 2 πῦρ ὡς codd.
Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ 1.25, 3, p. 213, 15 W.:

(1) Ὁ Ζήνων λέει, ὅτι ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ τὸ καθένα ἀπὸ τὰ ἄλλα

ἄστρα ἔχει νόηση καὶ φρόνηση, εἶναι πύρινο ἀπὸ φωτιὰ τεχνική. (2)

Γιατὶ ὑπάρχουν δύο εἴδη φωτιᾶς, τὸ μὲν ἕνα εἶναι ἄτεχνο καὶ μετατρέπει

τὴν τροφὴ στὸν ἑαυτό του, τὸ δὲ ἄλλο εἶναι τεχνικό, ἔχοντας τὴν ἰδιότητα

νὰ αὐξάνει καὶ νὰ συντηρεῖ, ὅπως στὰ φυτὰ καὶ στὰ ζῶα, πράγμα ποὺ

εἶναι ἡ φύση καὶ ἡ ψυχή· (3) τέτοιας φωτιᾶς εἶναι καὶ ἡ οὐσία τῶν

ἄστρων.

Σχόλια: 

ἀπ. 167, 167α, 167β, 167γ, 167δ, 167ε, 167στ:
Στὰ ἀποσπάσματα αὐτά, σύμφωνα μὲ τὸν Ζήνωνα, γίνεται διάκριση τοῦ τεχνικοῦ ἀπὸ τὸ ἄτεχνο πῦρ καὶ δίνεται ἐξήγηση τῶν ἐκλείψεων τῆς σελήνης καὶ τοῦ ἥλιου, τῆς ἀστραπῆς, τῶν χρωμάτων καὶ τῆς γένεσης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Ὁ οὐρανὸς εἶναι πύρινος, κατὰ τὸν Ζήνωνα (ἀπ. 167), άφοῦ βρίσκεται στὴν ἐξώτατη περιφέρεια τοῦ αἰθέρα. Εἶναι ἡ ἀφετηρία τοῦ πυρὸς ποὺ δημιουργεῖ. Πύρινα καὶ ἔμφρονα (μὲ νόηση) εἶναι ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καὶ τὰ ἄστρα (167α), γιατὶ ἡ σύστασή τους εἶναι ἀπὸ τεχνικὸ πῦρ.
Τὸ τεχνικὸ πῦρ εἶναι τὸ δημιουργικὸ πῦρ. Σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ καταστρεπτικό, ἄτεχνο, ποὺ ἀφομοιώνει ὅ,τι τὸ τρέφει, τὸ τεχνικὸ ὁδηγεῖ στὴν αὔξηση καὶ στὴ συντήρηση, ὅπως στὰ φυτὰ καὶ στὰ ζῶα. Παρατηροῦμε τὴν ἔντονη βιολογικὴ προσέγγιση τῆς φύσης (φυτὰ) καὶ τῆς ψυχῆς (ζῶα) ποὺ ἐκδηλώνεται ὡς δημιουργικὴ δραστηριότητα. Ὁ κόσμος εἶναι ἔμψυχος καὶ ζωντανός. Ἡ ἀστρικὴ οὐσία εἶναι λοιπὸν πύρινη.
Ὁ Ζήνων παρέδωσε στὴ Στοὰ ἕνα κοσμοείδωλο. Ὁ Pohlenz (Stoa1 I, σσ. 81-82) μᾶς δίνει μιὰ συνοπτικὴ εἰκόνα τοῦ κόσμου κατὰ τοὺς Στωικούς, ποὺ εἶναι σκόπιμο νὰ ἀναφέρουμε: Ὁ κόσμος εἶναι πεπερασμένος. Στὴν περιφέρειά του εἶναι ὁ οὐρανός, στὸ κέντρο του ἡ γῆ. Κάθε στοιχεῖο ἔχει τὸν φυσικό του τόπο. Στὸ μέσο μαζεύονται τὰ πιὸ βαρειὰ στοιχεῖα, σχηματίζοντας τὴ σφαιρικὴ γῆ, ποὺ συγκρατεῖται στὴ θέση της ἀπὸ τὴν ἰσόμετρη πίεσή τους ἀπ' ὅλες τὶς πλευρές. Γύρω ἀπὸ τὸν πυρήνα εἶναι τὸ στρῶμα τοῦ νεροῦ, πιὸ πάνω τοῦ ἀέρα καὶ στὸν ἔσχατο κύκλο τὸ στρῶμα τῆς φωτιᾶς, ποὺ περικλείεται ἀπὸ τὸ αἰθέριο πῦρ τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ κινεῖται κυκλικὰ ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ στὴ δύση. Πάνω στὸ οὐράνιο στερέωμα εἶναι καθηλωμένοι οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες, ἐνῶ οἱ ἑπτὰ πλανῆτες περιφέρονται κάτω ἀπὸ τὴ σφαῖρα τοῦ στερεώματος σὲ δικές τους σφαῖρες ἔχοντας διάφορες ἀποστάσεις ἀπὸ τὴ γῆ. Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ διαιροῦνται σὲ πέντε παράλληλες ζῶνες. Στὴ γῆ τὸ μέρος τοῦ Ὠκεανοῦ, ποὺ ρέει στὴ διακεκαυμένη ζώνη κατὰ μῆκος τοῦ ἰσημερινοῦ, διαχωρίζει τὰ δύο ἡμισφαίρια. Τὰ ἄστρα εἶναι σφαιροειδὴ καὶ πύρινα, τρέφονται δὲ ἀπὸ τὶς ἐξατμίσεις τοῦ νεροῦ. Ὁ ἥλιος, σύμφωνα μὲ τὸν Κλεάνθη, σχηματίζει ἐλλειπτικὴ τροχιά, γιατὶ δὲν θέλει νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς τροφῆς του, τὸν ὠκεανό. Ἡ σελήνη περιφέρεται στὶς παρυφὲς τῆς ἀτμόσφαιρας τῆς γῆς καὶ δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ καθαρὴ φωτιὰ ἀλλὰ ἀπὸ φωτιὰ καὶ ἀέρα, γι' αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι αὐτόφωτη. Ὁ Ζήνων μᾶς δίνει τὴν εἰκόνα, ὅπως εἴδαμε, ἑνὸς κόσμου ἔμψυχου καὶ ἔνθεου, καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ σύμφωνου μὲ τὴν ἑλληνικὴ αἴσθηση τῆς φύσης ποὺ συναντοῦμε στὰ ἀρχαϊκὰ χρόνια, διαφοροποιημένη βέβαια ἀπὸ τὴν ἐμπειρία, ποὺ ἡ Στοὰ ἀντλεῖ μέσ' ἀπὸ τὸν διάλογό της μὲ τὴν πλατωνικὴ καὶ ἀριστοτελικὴ παράδοση. Μέσα στὸν κόσμο ὑπάρχουν δύο περιφορές: Ἡ πρώτη περιφορὰ εἶναι ἡ ἡμερήσια ἀνακύκληση ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ στὴ δύση. Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ τροχιά, ποὺ περιγράφεται «κατὰ τὸν ζῳδιακὸν κύκλον» καὶ ἀφορᾶ ἕνα ἔτος ἢ ἕνα μήνα (Δ. Λαέρτ. 7. 155, 156).
Οἱ κινήσεις γίνονται μαζὶ μὲ τὸν αἰθέρα, ποὺ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὰ κατώτερα στρώματα τοῦ κόσμου, ποὺ εἶναι στάσιμα. Ὁ Χρύσιππος περιγράφει τὴ δομὴ τοῦ κόσμου, ὅπως μᾶς τὴ δίνει ὁ Στοβαῖος (Ἐκλ. Ι 21 f. p. 184-5): «τοῦ κόσμου τὸ μὲν εἶναι περιφερόμενον περὶ τὸ μέσον τὸ δ' ὑπομένον· περιφερόμενον μὲν τὸν αἰθέρα, ὑπομένον δὲ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐπ' αὐτῆς ὑγρὰ καὶ τὸν ἀέρα... τὸ δὲ περιφερόμενον αὐτῷ ἐγκυκλίως αἰθέρα εἶναι, ἐν ᾧ τὰ ἄστρα καθίδρυται τὰ τ' ἀπλανῆ καὶ τὰ πλανώμενα, θεῖα τὴν φύσιν ὄντα καὶ ἔμψυχα καὶ διοικούμενα κατὰ τὴν πρόνοιαν

  1. Pohlenz, M. (1964), Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, Vols. I-II, Götingen.