You are here

Ε64

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

   [ ··]α̣̣̣̣̣δ̣̣̣̣̣1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ‒
   νη παρὰ πά[ντα ?2 – – – – – – – – – – – – – – – –
   γείνατο Κά[λυμνος ?3  – – – – – – – – – – – – – –
   σὰ δ' ὧδε βι[  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5 4[κόλπ]οις Κιτίο̣̣̣̣̣[υ  – – – – – – – – – – – – – – – –
   [γᾶ ? δε]σμεύε̣̣̣̣̣[ι5  – – – – – – – – – – – – – – – – –
   [ · ἄ]λλον̣̣̣̣̣ ? ἀπολ̣̣̣̣̣[6  – – – – – – – – – – – – – – – –

 1. 1 ··α̣̣̣̣̣δ̣̣̣̣̣ Nicol.; num [Ἐνθ]ά̣̣̣̣̣δ̣̣̣̣̣(ε)[ ?
 2. 2 πά[ντα ? scripsimus: πα[ν ? Nicol.
 3. 3 Κάλυ[μνος ? Nicol. (cf. supra E20.1)
 4. 5 suppl. Nicol. (iteravimus coll. supra E38.1 aliisque sim.)
 5. 6 γᾶ ? ante δε]σμεύε̣̣̣̣̣[ι scripsimus: [γαῖα ? δε]σμεύε̣̣̣̣̣[ι Nicol. (sed eadem adnotat: "L. 6, at the beginning four letters are missing")
 6. 7 ·]λ̣̣̣̣̣λον ? ἀπολ[ scripsimus: []λ̣̣̣̣̣λον ἀπόλ[λυται ? Nicol. (De metro et versibus vid. infra adnot. ad titulum.)

(Ἐδωδὰ)...
(νη παρὰ πά[ντα ?)...
σὲ γέννησεν ἡ Κάλυμνος
μὰ τὰ δικά σου ἐδῶ (...ὀστά)...
στοὺς κόρφους τοῦ Κιτίου...
(ἡ γῆ) δεσμεύει...
ἄλλον...

Σχόλια: 

Ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα χαραγμένο σὲ λευκὴ μαρμάρινη πλάκα ποὺ βρέθηκε στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὸ χωριὸ Κελλιὰ τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας ἀκρωτηριασμένη στὶς τρεῖς πλευρές (ἄνω καὶ κάτω, κυρίως στὴ δεξιὰ πλευρά) καὶ φθαρμένη στὴν ἀρχὴ τῶν –σωζόμενων– σειρῶν 1 καὶ 5-8. Τὸ μέτρο φαίνεται νὰ εἶναι ἐλεγειακό, ἀλλ' οἱ σειρὲς δὲν ἀντιστοιχοῦν μὲ στίχους (κατὰ πᾶσαν πιθανότητα). Χρονολογεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰ. π.Χ. μὲ δισταγμοὺς ἀπὸ τὴ Νικολάου (βλ. καὶ SEG1 27 [1977] ἀρ. 963), καὶ ἀναφέρεται σὲ ἕναν ἄγνωστο Καλύμνιο ποὺ πεθαίνει καὶ θάβεται στὸ Κίτιο, θυμίζοντας ἀνάλογα Κυπριακὰ –καὶ μὴ– ἐπιγράμματα (πβ. ἀνωτ. Ε20 [γιὰ Καλύμνιο] / Ε22, Ε23, Ε63 [Κιτίου], πβ. ἐπίσης Ε3, Ε18, Ε21, κ.ἄ.). Γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Κύπρου μὲ τὴν Κάλυμνο βλ. καὶ ΑΚΕΠ2 Ε΄12 (τιμητικὸ ψήφισμα τοῦ δήμου τῶν Καλυμνίων).

3. γείνατο Κά[λυμνος: Πβ. ἀνωτ. Ε20.1 τῆλε Καλύμν̣[ας], διάφ. γραφὴ τῆλε Καλύμν[ουΚά[λυμνα, εἶναι γραφὴ πιθανὴ ἐδῶ (βλ. ὅ.π. σχόλ.). Πβ. ἐπίσης ἀνωτ. Ε63.3 [ὅν ποτε γεινάμενον? κλειν]ὰ Μίλατος ἔθρε[ψε], CEG13 87.1 ἐγένατ' («i.e. ἐγείνατο, pace LSJ4 Suppl. s.v. γίγνομαι; cf. LSJ4 s.v. γείνομαι ΙΙΙ.» Hansen) καὶ CEG23 824.6 τοὺς δ' Ἐρατὼ νύμφα γείνατ' ἐν Ἀρκαδί[αι]· ἤδη στὸν Ὅμηρο (συχνά), Α 280 θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ, κ.τ.τ., στὸν Εὐρ. Φοίν. 996 πατρίδος ἥ μ' ἐγείνατο (βλ. καὶ Νικολάου) κ.ἀ. Πιθανῶς καὶ κατωτ. Ε68.2 [ἐγείνα]τ̣̣ό μ' Ἤπε̣̣ι̣̣ρ̣̣ος.

4. σὰ δ' ὧδε βι[: Ὅπως ὀρθὰ σημειώνει ἡ Νικολάου5, "the possessive pronoun σὰ may refer to ὀστέα or ὀστᾶ" (πβ. ἀνωτ. Ε49.7 σὰ δὲ ὀσστᾶ γαῖα καλύπτει, καὶ Ε23.8 λευκ[] σέθεν [μ]ελέ[ω]ν ὀστέα γῆ κατέχοι, μὲ τίς ἐκεῖ σημ.). Ἡ σύνταξη –καὶ ἑρμηνεία– αὐτὴ εἶναι πιθανὴ καὶ σχετικὰ βέβαιη· τὸ σὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἑνικοῦ ἀρ. (θηλ. γένους, = σή) θεωρητικά, ἀλλὰ τὰ συμφραζόμενα φαίνονται νὰ τὸ ἀποκλείουν.

5. κόλπ]οις Κιτίο̣[υ: συμπλ. εὔστοχο τῆς Νικολάου· πβ. ἀνωτ. Ε38.1 γῆς ὑπὸ κόλπους / Ε24.5 εἰ δὲ πάτ̣̣ρην ζητεῖς, Κίτιον μάθε καὶ Ε63.4 γᾶ? κατέ]χει Κιτιάς (βλ. καὶ ἑπόμ. σχόλ.). Πβ. ἐπίσης EGr6 56.1 Σῶμα σὸν ἐν κόλποις, Καλλιστοῖ, γαῖα καλύπτει, 88.7-8 Ἀθῆναι | σῶμα σὸν ἐγκόλποις κρύψαν ἀποφθίμενον, 214.7 [ἐν γαίης] κόλποι[ς], 422.2 κρῦψε γυνὴ στονόεσσα μητρὸς γαίης ἐνὶ κόλπ[οις], καὶ 810.4-5 ἥν ποτε κόλποις Δρούσου καὶ γαμετῆς θρέψεν ἄθυρμα δόμος, κ.τ.τ.

6. γᾶ? δε]σμεύε̣[ι: βλ. ἀνωτ. Ε63 σχόλ. σ.στ. 4. Τὸ [γαῖα? δε]σμεύε̣̣[ι] τῆς Νικολάου5 δίνει ἕξι ἀντὶ τέσσερα γράμματα στὸ κενὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ στίχου (βλ. καὶ τὴ σημ. τῆς ἴδιας στὸν στ., καὶ τὴ φωτογραφία τῆς ἐπιγραφῆς).

7. [·ἄ]λλον̣? ἀπολ̣[: Τὸ κενὸ στὴν ἀρχὴ τοῦ στ. ἀπαιτεῖ συμπλ. δύο γραμμάτων, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα (μήπως τ' ἄ]λ̣̣λον;)· τὸ ἀπολ̣̣[ πιθανῶς τοῦ ἀπόλλυμι (πβ. συμπλ. Νικολάου5: ἀπόλ̣[λυται?), ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ ἀποκλείεται τὸ ἀπο­φ̣̣[θίμενον (βλ. ἀνωτ. Ε54.2 κ.ἄ., πβ. ἀνωτ. Ε63.4 συμπλ. καταφθίμενον [μὲ σχόλ.], βλ. καὶ EGr6 88, κυρίως στ. 7-8 [ἀνωτ. σχόλ. σ.στ. 5]).

 1. Supplementum Epigraphicum Graecum, Amsterdam/Leiden.
 2. Χατζηϊωάννου, Κ. (1971-1992), Ἡ Ἀρχαία Κύπρος εἰς τὰς Ἑλληνικὰς Πηγάς, τóμ. Α΄- Στ΄, Λευκωσία.
 3. Hansen, P. A. (1983), Carmina Epigraphica Graeca (saeculorum VIII - V a. Chr. n.), Texte und Kommentare Berlin and New York.a↑ b↑
 4. Liddell, H G. & Scott R. (1940), A Greek-English Lexicon, 9th ed. , Oxford.a↑ b↑
 5. Michaelidou-Nicolaou, I. (1963-1994), Inscriptiones Cypriae Alphabeticae”, II-XXXIII. 1962-1993, RDACa↑ b↑ c↑
 6. Kaibel, G. (1878), Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta, Berlin.a↑ b↑