You are here

F26

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Herodian. Περὶ μον. λέξ. 9

1Καὶ ἡ νῆσος (sc. Σαρπηδών) ἰδίως ἐν Ὠκεανῶι Γοργόνων οἰ-

κητήριον οὖσα, ὡς ὁ τὰ Κύπρια φησί· 

(v. 1) Τῶι δ' ὑποκυσαμένη2 τέκε  Γοργόνας , αἰνὰ3 πέλωρα,

         αἳ4 Σαρπηδόνα  ναῖον ἐπ'5 ὠκεανῶι βαθυδίνηι ,

          {ἢ} νῆσον6 πετρήεσσαν .

 1. [Vid. Lentz Herodian. II.1 914.15; fr. 24 All., 26 Da., 32 Be., 30 We.]
 2. 3 (v. 1) ὑποκυσαμένη Dindorf: ὑποκυσσαμένη cod. (fort. recte)
 3. αἰνὰ Dindorf (metri gratia): δεινὰ cod.
 4. 4 (v. 2) αἳ Henrichsen: καὶ cod.
 5. ἐπ' cod. (it. All. Da.): ἐν Lehrs (it. Be.)
 6. 5 (v. 3) ante νῆσον del. Dindorf.
Ἡρωδιαν. Περὶ μον. λέξ. 9

Καὶ τὸ νησὶ (δηλ. ἡ Σαρπηδὼν) μέσα στὸν Ὠκεανό, ποὺ εἶναι κυ-

ρίως κατοικία τῶν Γοργόνων, ὅπως λέει αὐτὸς ὁ ὁποῖος σύνθεσε τὰ

Κύπρια:

(στ. 1) Ἀπ' αὐτὸν γκαστρώθηκε καὶ τὶς Γοργόνες γέννησε, τὰ

            φοβερὰ τὰ τέρατα

          ποὺ στὴ Σαρπηδόνα κατοικοῦσαν στὸν βαθυκύματο τὸν

            ὠκεανό,

          στὴν1 ὅλο βράχια νῆσο.

 1. [Ὁ ὀβελισμὸς τοῦ στὸν τελευταῖο στ. ἀπὸ τὸν Dindorf εἶναι εὔστοχος.]
Σχόλια: 

Εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάταξη τοῦ ἀποσπάσματος, γιατὶ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἔνδειξη στὴν περίληψη τοῦ Πρόκλου καὶ καμιὰ ἀναφορὰ σὲ κάποιο κύριο (καὶ σταθερό) γεγονός. Μπορεῖ νὰ ἀναφέρεται: (α) Στὸν πλοῦ πρὸς Τροία (ἐν χειμῶνι), (β) στὴ διήγηση τοῦ Νέστορα (βλ. Ξυδᾶ1, ἢ ἄλλη διήγηση), (γ) στὴν περιπλάνηση Μενελάου – Ἑλένης. Τὸ ἀφήσαμε στὸ τέλος (πρὸς τὸ τέλος οἱ Allen2, Davies3, Bernabé4 καὶ West5).

2. Πιθανὸ νὰ ἐξέπεσε ἡ λέξη ποιήσας (ἢ γράψας, ἢ ἔστω συγγράψαςσυντάξας)· βλ. ἀνωτ. Τ4.3 Στασῖνος ὁ τὰ Κύπρια συγγράμματα ποιήσας, F1.15 κἑ. τῶι τὰ Κύπρια πεποιηκότι, F2.1 ὁ δὲ τὰ Κύπρια ποιήσας, F4.5 ὅστις ἐστὶν ὁ ποιήσας, F7.3 ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας, F10.1 κἑ. (VIII Allen2) ὁ δὲ ποιήσας τὰ ἔπη τὰ Κύπρια, F13.1 (XXIII Allen2) ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιήσας, F15.13 (XX Allen2) παρὰ τῶι τὰ Κύπρια πεποιηκότι, F19.2 κἑ. (XVII Allen2) ὁ δὲ τὰ ἔπη ποιήσας τὰ Κύπρια, F24.2 κἑ. (XXVI Allen2) ὁ δὲ τὰ Κυπριακὰ ποιήσας· πβ. F21.2 (XVIII Allen2) οἱ τῶν Κυπρίων ποιηταί· βλ. ἐπίσης F6.1 ὁ τὰ Κυπριακὰ ποιήματα γράψας, F11.2 κἑ. ὁ γὰρ τὰ Κύπρια συγγράψας καὶ 13 τὸν τὰ Κύπρια γράψαντα, F22.3 (XIX Allen2) ὁ τὰ Κύπρια γράψας, F25.2 κἑ. (IX Allen2) ὁ δὲ τὰς Κυπριακὰς ἱστορίας συγγράψας. Πβ. F17.3 (XV Allen2) ὡς <> τὰ Κύπρια δ' φησίν (ὅπου ὅμως ὁ Brunck προτείνει συμπλήρωση μὲ τὸ ποιήσας).

3 (στ. 1). ὑποκυσαμένη τέκε: Πβ. λ. 254, Ὁμηρ. ὕμν. XXXII.15 κ.ἄ. (ὑποκυσαμένη Ζ 26, λ 254 κ.ἀ.). Ἡ συλλαβὴ -κυ- εἶναι φύσει μακρὰ καὶ δὲν ἀπαιτεῖται διπλὸ σίγμα (ὑποκυσσαμένη στοὺς κώδικες)· ὀρθὴ λοιπὸν ἡ διόρθωση ἀπὸ τὸν Dindorf6.

Γοργόνας: Στὸν Ὅμηρο ἀπαντᾶ μόνο ὁ τύπος Γοργώ· ὁ πληθυντικὸς γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ. Οἱ γονεῖς τῶν Γοργόνων δὲν ἀναφέρονται στὸ ἀπόσπασμα (ἀλλὰ σὲ προηγούμενους στίχους). Ὁ Ἀπολλόδωρος (2.37) τὶς θέλει θυγατέρες τοῦ Φόρκου καὶ τῆς Κητοῦς. Περισσότερα στὴν ΕλλΜ Β΄7 323 κἑ. (μὲ παραπομπὴ στὶς ἀρχαῖες πηγές) κ.ἀ., καὶ West Theog.8 σημ. σ.στ. 270-336 (βλ. καὶ κατωτ. σχόλ. σ.στ. 6 F5.6 [στ. 2] σ.λ. Γοργοφόνου).

αἰνὰ: διόρθωση τοῦ Dindorf (οἱ κώδικες ἔχουν τὴ γραφὴ δεινὰ, ποὺ εἶναι ὅμως προφανῶς ἐσφαλμένη γιὰ λόγους μετρικούς, ἀφοῦ καθιστᾶ τὴν προηγούμενη συλλαβὴ θέσει μακρά)· ἡ φράση αἰνὰ πέλωρα ἀπαντᾶ στὸν Ὅμηρο (κ 219). Γιὰ τὴ λέξη πέλωρον βλ. καὶ COd9 ΙΙ 242 / Β΄ 462 (σημ. Hoekstra σ.στ. ο 161).

4 (στ. 2). Σαρπηδόνα: ὁ γνωστὸς ἥρωας στὸν Ὅμηρο (γιὸς τοῦ Δία καὶ τῆς Λαοδάμειας Ζ 197 κἑ. – πβ. Π 431 κἑ., τοῦ Δία καὶ τῆς Εὐρώπης κατὰ τὸν Ἀπολλόδωρο 3.3), ἡ νῆσος ἐδῶ· στὸν Σοφοκλῆ Σαρπηδόνα ἀκτὴν καὶ Σαρπηδόνα πέτραν. Βλ. καὶ ΕλλΜ Β΄7 73, 83, 269 κ.ἀ., καὶ σημ. Janko σ.στ. Π 419-683 (CIl10 IV 370 κἑ. / Δ΄ 675 κἑ.).

ἐπ' ὠκεανῶι βαθυδίνηι: κ 511 ἐπ' Ὠκεανῶι βαθυδίνηι (πβ. Υ 73 ποταμὸς βαθυδίνης), Ἡσ. Ἔργ. 171 παρ' Ὠκεανὸν βαθυδίνην καὶ Θεογ. 133 τεκ' Ὠκεανὸν βαθυδίνην (βλ. West WD11 καὶ Theog.8 σημ. στοὺς στ. μὲ περαιτέρω παραπομπές)· πβ. τὸ ἀνωτ. F7.16 (στ. 10) ἀν' Ὠκεανὸν ποταμὸν καὶ πείρατα γαίης.  Ὁ Ὠκεανὸς χαρακτηρίζεται στὸν Ὅμηρο καὶ βαθύρροος, ἀψόρροος βαθύρρειτος κ.λπ.

5 (στ. 3). νῆσον πετρήεσσαν: Ὁμηρικὴ ἔκφραση (πβ. B 496, 519 καὶ 640, Ι 405, δ 844, κ.ἀ.)· ὁ τύπος πετρήεσσα εἶναι Αἰολικὸς καὶ ἀπαντᾶ καὶ στὸν Πίνδαρο, Ὀλ. 6.48 (πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ' ἐκ Πυθῶνος).

 1. Τὰ Κύπρια ἔπη: Προλεγόμενα, Κείμενο, Ἑρμηνεία, , Ἀθήνα, (1979)
 2. Homeri Opera, , Oxford Classical Texts , 1912/1946, Volume V, (1912) a↑ b↑ c↑ d↑ e↑ f↑ g↑ h↑ i↑ j↑
 3. Epicorum graecorum fragmenta, , Göttingen, (1988)
 4. Poetae Epici Graeci. Testimonia et Fragmenta. Part I, , Leipzig, (1987)
 5. Greek Epic Fragments: From the Seventh to the Fifth Centuries B.C., , Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts – London, England, (2003)
 6. Scholia Graeca in Homeri Iliadem, , 1875-1877, Volume I-IV, Oxford, (1875)
 7. Ελληνική Μυθολογία, , Αθήνα , (1986) a↑ b↑
 8. Hesiod, Theogony, , Oxford, (1966) a↑ b↑
 9. A Commentary on Homer's Odyssey: Volume II: Books IX-XVI, , Oxford, (1989)
 10. The Iliad: A Commentary, , Volume IV: 13-16, Cambridge, (1992)
 11. Hesiod, Works and Days, , Oxford, (1978)